naj info Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera też podmioty ekonomii społecznej w szczególności przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne oraz zakłady aktywności zawodowej w ramach Priorytetu 3 czyli:

w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art.4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

.targi 768x420

Informujemy, że dnia 7 września 2019 r w tym roku w Sieradzu odbędą sie Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej. Organizatorami Targów są Stowarzyszenie

Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

 

Z naj infouwagi na niewyczerpanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych 31 stycznia 2019 r. oraz konkursów uzupełniających rozstrzygniętych 29 kwietnia 2019 r.  i 17 lipca 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków.

Do rozdysponowania pozostało: 610 098,50 zł. 

Kto może ubiegać się o środki?

naj infoSzanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 lipca 2019 roku opublikowany został Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020 w Monitorze Polskim. Zmieniona wersja Wytycznych w zakresie CT 9 obowiązuje od 31 lipca br.

11naj info lipca 2019 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8, odbyło się posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim. Było to pierwsze posiedzenie Komitetu po aktualizacji jego składu w 2019 roku.

naj infoDepartament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza w szczególności przedsiębiorstwa społeczne oraz inne podmioty ekonomii społecznej zainteresowane ekonomizacją, działalnością reintegracyjną lub świadczeniem usług społecznych użyteczności publicznej na spotkanie na temat koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.