naj infoDlaczego warto skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r.?

Przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne i zakłady aktywności zawodowej będą mogły w tym roku skorzystać z dedykowanego priorytetu KFS wspierającego kształcenie ustawiczne pracowników. Inaczej niż w ubiegłym roku z tego wsparcie to dostępne jest nie tylko dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dlaczego warto?

  • O tematyce szkoleń kursów i innych form kształcenia, a także o wyborze wykonawcy decydują sami wnioskodawcy.
  • Nie ma ograniczeń dotyczących liczby pracowników, których można przeszkolić korzystając z KFS.
  • Dotacja na jedną osobę to nawet 14,5 tys. zł.
  • KFS pokrywa do 100% kosztów szkoleń pracowników mikroprzedsiębiorstw i do 80% kosztów szkoleń pozostałych firm.

Co trzeba zrobić?

Dnia 11 grudnia 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury, odbyło się Regionalne spotkanie nt. dobrych praktyk stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych zorganizowane w ramach, realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, projektu pn. „Koordynacjai rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Wydarzenie adresowane było do Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego

Zebranych gości uroczyście przywitał Pan Robert Przybyła Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wraz z prowadzącą spotkanie Martą Lewandowską.

naj infoW dniu 4 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy sektora biznesu, przedstawicieli nauki z podmiotami ekonomii społecznej, działającego przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim.

naj info4 listopada br. w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, odbyło się pierwsze spotkanie Łódzkiego Forum WTZ w ramach budowania regionalnej sieci warsztatów terapii zajęciowej. Z całego województwa przybyło aż 32 przedstawicieli z 29 warsztatów. Podczas spotkania zaprezentowano i omówiono:

Wnaj info dniu 29 października 2019 roku odbyło się sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (Centrum OPUS, INSPRO, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY) oraz przedstawiciele RCPS w Łodzi.