II spotkanie przedstawicieli podmiotów o charakterze reintegracyjnych z terenu województwa łódzkiego
W dniu 20 maja 2016 roku odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli podmiotów o charakterze reintegracyjnym z terenu województwa łódzkiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Zebranych gości przywitała pani Joanna Szrejner – pracownik Wydziału ds. projektów oraz rozpoczęła spotkanie krótkim podsumowaniem zrealizowanych działań w ramach zadania projektowego - Tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym tj. prace Grup Roboczych, które miały miejsce od kwietnia do maja 2016 roku.
Gościem spotkania była pani Natalia Wasielewska z Regionalnego Ośrodka Polityko Społecznej w Poznaniu, która przedstawiła Narzędzie do pomiaru efektu integracyjnego - opracowane przez ROPS Poznań. Po prezentacji zebrani mieli możliwość zadawania pytań i wyrażania swoich sugestii.
Pani Natalia Wasielewska zaprezentowała również uczestnikom spotkania  Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ, który powstał w ramach projektu  Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych wraz z partnerami - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Konimpex Sp. z o.o. Prezentacja wzbudziła zainteresowanie i stała się początkiem  dyskusji.
Po krótkiej przerwie w drugiej części spotkania przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Łódzkiego zaprezentowali zebranym swoją ofertę wsparcia skierowaną do podmiotów reintegracyjnych. Po wystąpieniach OWES uczestnicy mieli szereg pytań, na które cierpliwie odpowiadali przedstawiciele Ośrodków Wsparcia ES.
Ostatnią cześć spotkania stanowiła krótka debata oraz wstępne ustalenia harmonogramu spotkań Grup Roboczych na kolejne miesiące.