Spotkanie dotyczące pilotażu narzędzia do monitorowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) organizowanego przy współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Głównym Urzędem Statystycznym, Fundacją Idea Rozwoju, OWES z terenu województwa łódzkiego oraz Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Dnia 24 maja 2018 w siedzibie RCPS w Łodzi odbyło się spotkanie dotyczące pilotażu narzędzia do monitorowania OWES organizowanego przy współpracy z MRPiPS, GUS, Fundacją Idea Rozwoju, OWES z terenu województwa łódzkiego oraz RCPS. Celem spotkania było przygotowanie zarówno OWES jaki RCPS w Łodzi do pilotażu narzędzia monitorowania działalności OWES. Narzędzie zostało opracowane przez członków grupy roboczej ds. monitorowania i ewaluacji Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w celu wystandaryzowania sposobu zbierania danych przez ROPS od OWES w całym kraju. W trakcie konsultacji narzędzia pojawił się postulat, aby poddać je pilotażowi w jednym z regionów. Zaproponowano do pilotażu województwo łódzkie. Pilotaż pozwoli na identyfikacje wszelkich trudności w wykorzystaniem narzędzia. OWES wyraziły zgodę na uzupełnienie danych w testowanym narzędziu, w związku z powyższym miło nam poinformować ,iż województwo łódzkie jako pierwsze w Polsce przetestuje nowe narzędzia do monitorowania działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.