W załączeniu zawarty jest materiał informacyjny dotyczący komponentu gwarancyjnego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są także na stronie: www.bgk.pl/ekonomia-spoleczna