W dniu 25 lipca 2018 roku, w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbył się warsztat dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujących w województwie łódzkim o tematyce Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)

Warsztat realizowany w ramach realizacji projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.