Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przygotowało propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2019 r.

W dn. 20 września br. odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy (RRP), w trakcie którego Rada pozytywnie zaopiniowała między innymi dwa tematy dotyczące pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii solidarnej (krótka informacja o obradach RRP https://www.mpips.gov.pl/praca/naczelna-rada-zatrudnienia-/rada-rynku-pracy/).

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ).

  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej (CIS), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ).

W rezultacie pierwszy z powyższych priorytetów realizowany będzie w ramach tzw. puli Ministra, a drugi w ramach priorytetów RRP dla rezerwy KFS.

Więcej informacji  oraz odpowiedzi na pytania

Co to oznacza dla PES ?

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

Ile wynosi dofinansowanie i dla których pracowników dostępne będzie wsparcie?

Gdzie aplikować i szukać informacji?

znajdziesz na stronie DES MRPiPS

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Fundusz,Szkoleniowy,4091.html