Społeczeństwo się starzeje, w wielu przypadkach nie ma wsparcia i zainteresowania ze strony rodzin, sąsiadów, znajomych. W związku ze zwiększoną uwagą skierowaną na osoby starsze, osoby potrzebujące opieki, wsparcia, osoby niepełnosprawne, coraz więcej funduszy jest przeznaczanych na rozwój sektora usług społecznych i zdrowotnych – w szczególności Centrów Usług Społecznych i Środowiskowych.

Czym są Centra Usług Środowiskowych/Społecznych?

Są to Centra, w których można uzyskać wsparcie w zakresie:

 1. usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych;
 2. usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom;
 3. usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (usługi społeczne i zdrowotne).

Placówki wyżej wymienione są także miejscem aktywizacji osób narażonych na wykluczenie społeczne.

Usługi środowiskowe/społeczne mają szerszy zakres i szersze znaczenie niż usługi pomocy społecznej. Do usług społecznych/środowiskowych należą działania z zakresu:

 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania rodziny,
 • systemu pieczy zastępczej,
 • pomocy społecznej,
 • promocji i ochrony zdrowia
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • edukacji publicznej,
 • przeciwdziałania bezrobociu,
 • kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • pobudzania aktywności obywatelskiej

W roku 2019 Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił harmonogram konkursów o dotację w ramach Poddziałania IX.02.01. – czyli na tworzenie placówek z usługami społecznymi
i zdrowotnymi. Ogłoszenie konkursu dotacyjnego jest planowane na 1 kwartał 2019 r. – kwiecień 2019.

Alokacja środków przeznaczonych na ten cel - 4 058 954 EUR (ok. 17 363 000 PLN).

Zapraszamy do śledzenia strony z naborami i aplikowania:

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow