Na stronie Monitora Polskiego ukazała się już uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r., zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (KPRES).

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zmienioną nazwę. Od teraz jest to „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”.

Najważniejsze zmiany zawarte w aktualizacji KPRES:

1.korekta definicji pojęcia ekonomii społecznej, poprzez nadanie mu szerszego znaczenia (zgodnie z europejskim podejściem), oraz wyodrębnienia w jej ramach pojęcia ekonomii solidarnej, której celem jest w szczególności tworzenie miejsc pracy oraz reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  1. czas obowiązywania KPRES do 2023 roku;
  2. zmiana struktury celów, rezultatów i wskaźników KPRES;
  3. wyodrębnienie 4 obszarów tematycznych :

- obszar 1. Solidarna wspólnota lokalna - działania dotyczące m.in.: integrowania dotychczasowych gminnych i powiatowych strategii i programów w obszarze polityki społecznej, wprowadzenia mechanizmów względnego pierwszeństwa PES w realizacji wybranych usług użyteczności publicznej, m. in. na rzecz rodzin, osób
z niepełnosprawnościami, starszych, niesamodzielnych, zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych, pozwalające na sprawniejsze i bardziej efektywne procedury zamówień (klauzule społeczne) i wydatkowania środków publicznych, przy jednoczesnej realizacji celów społecznych. Nacisk na ekonomizację PES (działalność odpłatna lub gospodarcza). Nacisk na partnerstwo publiczno – społeczne.

- obszar 2. Solidarny rynek pracy, obejmującego działania dotyczące: reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ścieżki reintegracji, sieciowanie podmiotów reintegracyjnych, nacisk na uzyskiwanie statusu przedsiębiorstwa społecznego, zwiększenie liczby miejsc pracy dla wyżej wymienionych osób (staże dla osób z WTZ). Aktywizacja osób starszych. Nacisk na tworzenie podmiotów reintegracyjnych ze wsparciem budżetu państwa.

- obszar 3. Konkurencyjna przedsiębiorczość społeczna, w ramach którego przewidziano m.in.: przygotowanie systemu preferencji podatkowych dla PES, włączanie PES do systemu wsparcia i usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, utworzenie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (na bazie dotychczasowej oferty Banku Gospodarstwa Krajowego dla PES), system usług wsparcia PES (system akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej), wspieranie sieci i klastrów PES i biznesu.

- obszar 4. Solidarne społeczeństwo, obejmującego w szczególności: upowszechnianie ekonomii społecznej i solidarnej – w szczególności wśród młodzieży, podnoszenie kompetencji przedstawicieli władz publicznych, upowszechnianie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej i solidarnej. Tworzenie podstaw edukacji ekonomicznej, związanej z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej, w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, w środowisku akademickim.

Dokument Programu można pobrać ze strony Monitora w poniższym linku:

http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2019/214?fbclid=IwAR2P1MqlWLUBe077wx0JGAEsgQxd7mOJfe60yVWqX2yFASQSk8WbSC-I8LQ

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszym dokumentem programowym działań
w obszarze ekonomii społecznej na najbliższe lata.