Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera też podmioty ekonomii społecznej w szczególności przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne oraz zakłady aktywności zawodowej w ramach Priorytetu 3 czyli:

w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art.4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Tym bardziej zachęcamy do nabywania statusów przedsiębiorstwa społecznego w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej właściwym dla siedziby podmiotu.

W celu uzyskania informacji o dostępnych środkach na szkolenia warto się skontaktować z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby podmiotu.

Informacje o Krajowym Funduszu Szkoleniowym w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2019