W poniedziałek 30 września br. w siedzibie Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się spotkanie podmiotów reintegracyjnych, w ramach regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.

            Uczestnikom spotkania przedstawiona została nowa perspektywa finansowa EFS+, którą zaprezentowała Anna Bugalska z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Pokazano też innowacyjne rozwiązania w obszarze reintegracji społecznej:Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ z doświadczeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz projekt pn. Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wykluczenia społecznego realizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Żywo dyskutowano również na temat potrzeby sieciowania podmiotów reintegracyjnych i ścieżek reintegracji KIS, CIS oraz WTZ, ZAZ oraz finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi projektu „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

zdjęcie 1. asia jpg

zdjęcie 2. asia jpg

zdjęcie 3 asia