W dniu 29 października 2019 roku odbyło się sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej(Centrum OPUS, Instytut Spraw Obywatelskich, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY) oraz przedstawiciele RCPS w Łodzi.

Na spotkaniu omawiano zmiany w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięćw obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 pod względem nadawania statusu Przedsiębiorstwa Społecznego.
Następnie rozmawiano o kształcie komisji oceny wniosków dotyczącej targów branżowych a także o Znaku Zakup Prospołeczny.

W drugiej części spotkania Pan Przemysław Piechocki ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, zaprezentował projekt dotyczący usług publicznych dla społeczności lokalnej, który mogą realizować Przedsiębiorstwa Społeczne.