Wtargi 768x420 dniu 10 września 2022 roku w godzinach 12.00 - 19.00  zapraszamy na Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej. W tym roku targi odbędą się  w Zgierzu w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki  ul. Piątkowska 32. Organizatorem targów jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My".Swoje produkty i usługi zaprezentuje ponad sześćdziesiąt podmiotów ekonomii społecznej z województwa łódzkiego.Celem targów jest wymiana doświadczeń, zwiększenie potencjału i widoczności podmiotów ekonomii społecznej.

Honorowy patronat nad tym ważnym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Więcej informacji na stronie orgnanizatora https://wsparciespoleczne.pl/lodzkie-targi-ekonomii-spolecznej/lodzkie-targi-ekonomii-spolecznej-2022/,

Serdecznie zapraszamy !

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią wkład własny Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Plakat ŁTES 2022