Znaj info uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych w dniu 31 stycznia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków.

Jakie to są konkursy?

naj infoSpołeczeństwo się starzeje, w wielu przypadkach nie ma wsparcia i zainteresowania ze strony rodzin, sąsiadów, znajomych. W związku ze zwiększoną uwagą skierowaną na osoby starsze, osoby potrzebujące opieki, wsparcia, osoby niepełnosprawne, coraz więcej funduszy jest przeznaczanych na rozwój sektora usług społecznych i zdrowotnych – w szczególności Centrów Usług Społecznych i Środowiskowych.

Czym są Centra Usług Środowiskowych/Społecznych?

Są to Centra, w których można uzyskać wsparcie w zakresie:

  1. usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych;
  2. usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom;
  3. usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (usługi społeczne i zdrowotne).

Placówki wyżej wymienione są także miejscem aktywizacji osób narażonych na wykluczenie społeczne.

naj infoMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej na rok 2019.

W dniu 19 lutego 2019 zostało opublikowane „Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie akredytacji AKSES – System Akredytacji Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Edycja 2019” oraz „Ogłoszenie naboru wniosków o przedłużenie akredytacji AKSES – System Akredytacji Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Edycja 2019”.

Nabór wniosków trwa do 31 października 2019 r.

naj infoW obliczu zmian przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych z marca 2018 roku - pełnego ich zrozumienia i stosowania w praktyce, zachęcamy do zapoznania się z publikacją pn. „Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych”. Publikacja, wydana przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, ma na celu omówienie zarówno zmian w samej ustawie, jak i ustawach towarzyszących oraz orzecznictwie sądowym. Zakres niniejszego komentarza obejmuje zmiany przepisów jakie zostały wprowadzone podczas ostatniej nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych.

naj infoRok 2019 jest rokiem wyraźnych zmian w dokumentach, programach związanych z ekonomią społeczną. Jest także rokiem zmian i weryfikacji dotychczasowych, zgodnych z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej z roku 2014. Niebawem nastąpi jego aktualizacja - obecnie trwają prace legislacyjne.

W ramach wzmacniania i podnoszenia jakości działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), zostały zmodyfikowane Standardy usług i działań OWES. Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych.

W znaj infowiązku ze zwiększoną uwagą skierowaną na aktywizację osób z niepełnosprawnością, które nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie na otwartym rynku pracy, coraz więcej funduszy jest przeznaczanych na tworzenie podmiotów reintegracyjnych.

No właśnie, czym jest podmiot reintegracyjny?

Są to Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ). Te podmioty realizują programy reintegracji zawodowo-społecznej czyli pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, m.in. osobom z niepełnosprawnościami, osobom długotrwale bezrobotnym; pomocy w powrocie do pracy, w powrocie do życia społecznego i poczucia bycia pełnoprawnym członkiem społeczeństwa.

W roku 2019 Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił harmonogram konkursów o dotację w ramach Poddziałania IX.01.01. – czyli na tworzenie wyżej wymienionych podmiotów i wsparcia osób, które sobie nie radzą na rynku pracy i w społeczeństwie, potrzebują pomocy i wsparcia.