Układ logotypy

Projekt pn."Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim" 2018-2023 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od 1 kwietnia 2018 roku realizuje projekt pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 2 856 304,89 zł.

Budżet projektu ogółem: 3 360 358,70 zł.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.06.2023 r.

Celem projektu jest rozwój ekonomii społecznej województwa łódzkiego poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę międzysektorową pomiędzy Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, Podmiotami Ekonomii Społecznej, Biznesem oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego w okresie 2018 r.-2023 r.


Projekt stanowi kontynuację procesu koordynacji ekonomii społecznej zapoczątkowanej w 2015 r. Podstawowym zadaniem projektu jest wypracowanie ram współdziałania w obszarze ekonomii społecznej i oddziaływanie na funkcjonowanie sektora w zakresie: regionalnym i lokalnym, podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek (osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Kluczowe rezultaty realizacji projektu:

  • pobudzenie rozwoju sektora ekonomii społecznej w woj. łódzkim, przyczyniające się do powstania nowych i trwałych miejsc pracy

  • wzrost znaczenia ekonomii społecznej w regionie, jako ważnego czynnika aktywizacji osób w trudnej sytuacji  życiowej,

  • wzrost znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym, jako narzędzia do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych,

  • stworzenie regionalnych sieci współpracy OWES i PES działających na terenie województwa łódzkiego, celem podniesienia ich kondycji, rozwoju i  wzmocnienia  PES  jako partnera  sektora samorządowego  w realizacji usług społecznych,

  • wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej poprzez wzrost kompetencji, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania podmiotów  ekonomii społecznej, w tym podmiotów  o charakterze  reintegracyjnym,

  • wdrażanie rekomendacji wynikających z bieżącego monitorowania sytuacji sektora ekonomii społecznej w województwie

Harmonogram wsparcia 2018r.

Harmonogram wsparcia 2019r.

zakup pro logo 300x171Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego, do składania wniosków o certyfikację Znakiem Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” na rok 2018

naj infoDnia 7 lipca 2018r. weszło w życie rozporządzenie MInistra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu

 

Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Definicja  Przedsiębiorstwa Społecznego zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Co więcej uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego otwiera przed organizacją (lub spółdzielnią, spółką non-profit itp.) dodatkowe możliwości, jak na przykład uzyskanie wsparcia finansowego, czy możliwość ubiegania się o społeczne zamówienia publiczne.

Łatwa dostępność bazy przedsiębiorstw społecznych pomoże zwiększyć skuteczność wsparcia oraz pomoże w promocji przedsiębiorstw społecznych i ich oferty.

Wnioski w sprawie uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego, należy złożyć do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej działającego w subregionie właściwym terytorialnie dla siedziby podmiotu ekonomii społecznej:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony przez Fundacje Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
SUBREGION I – obejmuje powiaty: zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski,  opoczyński

Kontakt : ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
               tel./fax:  42 630 17 49
               e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.              
               www.centrumklucz.pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej JATYMY prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczny „Ja-Ty-My”
SUBREGION II – obejmuje powiaty: poddębicki, zgierski, brzeziński, skierniewicki, miasto Skierniewice, łowicki, łęczycki, kutnowski

Kontakt : ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 90-558 Łódź  
               tel.
796 141 440
               e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

               www.wsparciespoleczne.pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
SUBREGION III obejmuje powiaty: bełchatowski, piotrkowski, miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański, pajęczański, wieluński, wieruszowski, sieradzki

Kontakt : ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź
              
tel. 42 207 73 39, 509 899 449                    
                e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.              

               www.opus.org.pl

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ( projekt partnerski OWES Centrum KLUCZ, OWES JATYMY, OWES OPUS )- Liderem projektu jest OWES INSPRO
SUBREGION IV - miasto Łódź

Organizacje pozytywnie zweryfikowane otrzymają status przedsiębiorstwa społecznego i zostaną umieszczone na liście przedsiębiorstw społecznych na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej oraz zostaną wpisane na ogólnopolską listę przedsiębiorstw społecznych na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4048.html

 

naj infoMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu w ramach konsultacji publicznych projektu aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 17 lipca 2018 r. w godzinach 11.00 – 14.00 w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Warszawa ul. Żurawia 4a, sala nr 200 A.)

naj infoW załączeniu zawarty jest materiał informacyjny dotyczący komponentu gwarancyjnego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.