ue

W dniu 20 czerwca 2022r. w Galerii Artystycznej Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 17 w Łodzi odbyło się Seminarium Regionalne pt.:„Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”. Seminarium zorganizowano we współpracy Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych- WRZOS, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz regionalnych liderów.
Przedmiotem wystąpień oraz dyskusji uczestników seminarium były:
•    proces przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,  
•    uczestnictwo sektora i jego podmiotowość w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
•    Rekomendacje Krajowe, na bazie których wypracowane zostaną Rekomendacje Regionalne dla województwa łódzkiego uwzględniające specyfikę regionu.
Seminarium stanowiło istotny element procesu budowania ogólnopolskiego ruchu organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej na rzecz wspierania roli i podmiotowości sektora w rozwoju usług społecznych oraz w procesie ich deinstytucjonalizacji.