Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Ustawa o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. weszła w życie 30 października 2022 r. Reguluje ona organizację i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego, zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzór nad przedsiębiorstwami społecznymi, instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego, a także zasady i formy wspierania rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej.

Przedsiębiorstwa społeczne to status, a nie osobna forma prawna. Status taki mogą uzyskać podmioty ekonomii społecznej – przyznaje go wojewoda, który w postępowaniu administracyjnym sprawdza, czy PES spełnia odpowiednie warunki. Celem działalności przedsiębiorstw społecznych jest reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub realizacja usług społecznych.

Wykaz przedsiębiorstw społecznych, którym zgodnie z przepisami ustawy o ekonomii społecznej został nadany przez wojewodę status, prowadzony jest w Rejestrze Jednostek Polityki Społecznej (RJPS)

Link do strony:

https://rjps.mrips.gov.pl/RJPS/WJ/start.do?szukanaFraza=przedsi%C4%99biorstwo%20spo%C5%82eczne&wersja=1