naj infoRegionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, iż na podstawie Uchwały 274/23 Zarząd Województwa Łódzkiego z dnia 04.04.2023 r. w sprawie: „Zasad określających organizację, koszty funkcjonowania, tryb powołania członków oraz działania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim” ogłasza nabór kandydatów na członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Art. 48 Ustawy o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. określa skład osobowy Komitetu.

Zgłoszenia kandydatów do Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego należy składać na załączonym formularzu w terminie do 18 kwietnia 2023 r.
w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.

Formularz zgłoszeniowy

Formularze zgłoszeniowe wypełnione niekompletnie lub wadliwie nie będą rozpatrywane.

W związku z powyższym Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków ww. Komitetu.

Dodatkowych informacji udziela Anita Wilczyńska, Wydział Projektów i Funduszy Strukturalnych, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, tel.42 203 48 27.

Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.