W dniu 30 października 2018roku odbyło się kolejne spotkanie sieciujące dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
z terenu województwa łódzkiego.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej(Centrum OPUS, INSPRO, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY) oraz przedstawiciele RCPS
w Łodzi.

Spotkanie było dedykowane zagadnieniom związanym z podpisaniem porozumienia dotyczącego przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego w województwie łódzkim. Dyskutowano też o organizacji wydarzeń subregionalnych poświęconych lokalnym problemom które może rozwiązać ekonomia społeczna, a także promocji dobrych praktyk w tym zakresie.

Omawiano również zagadnienia zbliżającego się Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej, którego tematem będzie rewitalizacja społeczna w kontekście przedsiębiorczości społecznej.

Spotkanie było także okazją do wymiany informacji pomiędzy OWES na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia