Obraz1

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od 1 grudnia 2015 roku realizuje projekt pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

 

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 1 427 695, 11 zł.

Budżet projektu ogółem: 1 679 641,30 zł.

Celem projektu jest rozwój ekonomii społecznej województwa łódzkiego poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę międzysektorową pomiędzy Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, Podmiotami Ekonomii Społecznej, Biznesem oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego w okresie 2015-2018.


Projekt zakłada wypracowanie ram współdziałania w obszarze ekonomii społecznej i oddziaływanie na funkcjonowanie sektora w zakresie: regionalnym i lokalnym, podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek (osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Kluczowe rezultaty realizacji projektu:

  • pobudzenie rozwoju sektora ekonomii społecznej w woj. łódzkim, przyczyniające się do powstania nowych i trwałych miejsc pracy
  • wzrost znaczenia ekonomii społecznej w regionie, jako ważnego czynnika aktywizacji osób w trudnej sytuacji  życiowej,
  • stworzenie regionalnych sieci współpracy OWES i PES działających na terenie województwa łódzkiego, celem podniesienia ich kondycji, rozwoju i  wzmocnienia  PES  jako partnera  sektora samorządowego  w realizacji usług społecznych,
  • wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej poprzez wzrost kompetencji, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania podmiotów  ekonomii społecznej, w tym podmiotów  o charakterze  reintegracyjnym,
  • wdrażanie rekomendacji wynikających z bieżącego monitorowania sytuacji sektora ekonomii społecznej w województwie
  • wprowadzenie do dokumentów strategicznych na poziomie gminy/ powiatu zapisów dotyczących ekonomii społecznej


Harmonogram udzielanego wsparcia - do 31.07.2016 r.

Harmonogram udzielanego wsparcia - od 01.08.2016 r.

Harmonogram udzielania wsparcia na 2017 r.