naj infoZarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2022 r.

więcej informacji:

http://www.bip.rcpslodz.pl/a,21,zarzad-wojewodztwa-lodzkiego-90-051-lodz-al-pilsudskiego-8-oglasza-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert,21,zarzad-wojewodztwa-lodzkiego-90-051-lodz-al-pilsudskiego-8-oglasza-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert