Klub Integracji Społecznej (KIS) przy Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS)

ul. Piotrkowska 4/6

95-070 Aleksandrów Łódzki

(42) 712 16 11 wew. 34 lub 35, (42) 613 13 35

fax: 42 613 13 31

Celem działalności Klubu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem, nieaktywnych zawodowo, nieradzących sobie z różnymi problemami życiowymi, które nierozwiązane mogą doprowadzić do inkluzji społecznej. Realizując reintegrację społeczną i zawodową wspieramy w bardziej odważnym poruszaniu się na rynku pracy, w budowaniu wyższej samooceny, tak aby nasi uczestnicy nie obawiali się ubiegać o stanowiska pracy i śmielej prezentowali swoje umiejętności oraz kompetencje.

Opis usług/produktów:

Uczestnictwo w programie Klubu Integracji Społecznej (KIS) poparte jest zawarciem kontraktu socjalnego pomiędzy klientem Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim (OPS), Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (PUP), a pracownikiem socjalnym OPS.

Program reintegracji zawodowej realizujemy we współpracy z PUP, podmiotami ekonomii społecznej (PES).

Bezrobotnych uczestników KIS zakwalifikowanych do II profilu pomocy przez PUP angażujemy do prac społecznie użytecznych (PSU) – od dnia skierowania przez urząd pracy.

Propagujemy możliwość udziału w giełdach pracy organizowanych przez PUP. Giełdy odbywają się w siedzibie KIS.

Proponujemy uczestnictwo w projektach realizowanych przez podmioty zewnętrzne, takich które wpisują się w ramy reintegracji społeczno – zawodowej. Wtedy organizujemy spotkania informacyjne, współuczestniczymy w rekrutacji do tych projektów.

W programie reintegracji społeczno - zawodowej biorą udział wszystkie osoby skierowane do KIS oraz zgodnie
z diagnozą i według potrzeb osoby z otoczenia społecznego.

W ramach zajęć grupowych lub/i sesji indywidualnych prowadzimy poradnictwo psychologiczne oraz doradztwo zawodowe.

Podczas edukacyjnych zajęć grupowych realizujemy program w obszarze komunikacji społecznej.

W ramach sesji indywidualnych prowadzimy edukację nt. uzależnień i wybiórczo terapię uzależnień. W zależności od diagnozy, potrzeb i oczekiwań - kierujemy do placówek specjalizujących się w leczeniu osób uzależnionych i współuzależnionych.

W utworzonej przez osoby uczestniczące w KIS oraz osoby z ich otoczenia społecznego (dzieci, współmałżonków, partnerów, inne osoby wspierające uczestnika KIS) grupie samopomocowej przeprowadzane jest wsparcie i motywacja do działań usamodzielniających w życiu, budowana jest sieć kontaktów społecznych.

Organizujemy wyjazdy integracyjne, zapewniamy udział w lokalnych działaniach środowiskowych.