Dnia 23.03.2018 r. odbyło się Regionalne Spotkanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego z Interesariuszami i otoczeniem ekonomii społecznej. W trakcie posiedzenia Pan Jakub Schimanek przedstawił aktualne działania programowe i legislacyjne w obszarze ekonomii społecznej, które są procedowane na szczeblu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie Pani Anna Mroczek, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, podsumowała projekt koordynacyjny dotyczący ekonomii społecznej w województwie łódzkim, a także omówiła założenia do przyszłego projektu. W dalszej części spotkania nastąpiło podsumowanie dotychczasowych projektów realizowanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, a także prezentacja nowej oferty dla podmiotów i otoczenia ekonomii społecznej. Ośrodki były reprezentowane Pana Łukasza Waszaka z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Panią Justynę Matusiak z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ oraz Panią Paulinę Ciąćka, Magdalenę Kolasa, Agnieszkę Kołodziejczak ze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne JA TY MY. Na spotkaniu poruszone zostały także kwestie dotyczące zmian prawnych w ustawie o spółdzielniach socjalnych, które prezentował Pan Zbigniew Prałat z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Przedstawiono również wyniki badania ekonomii społecznej w województwie łódzkim za rok 2017. Spotkanie realizowane w ramach realizacji projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Procedura zmian statutu spółdzielni socjalnej wraz z propozycją nowych zapisów, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2494) - Dokument

Propozycja statutu spółdzielni socjalnej po zmianie w ustawie

Protokół walnego zgromadzenia członków spółdzielni socjalnych

Uchwała o zmianie statutu spółdzielni socjalnej

Prezentacja MRPiPS

Nowelizacja ustawy

 

 10  11

 12  5