W dniu 29 stycznia 2019 roku odbyło się kolejne sieciowanie dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej; Centrum OPUS, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” oraz przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Spotkanie było dedykowane zagadnieniom związanym z planowanymi warsztatami dla OWES, które mają się odbyć w 2019 roku. Wspólnie ustalano ich zakres i tematykę.

W dalszej części rozmawiano o harmonogramie działań projektu koordynacyjnego ekonomii społecznej w województwie łódzkim w kontekście wspólnych działań na poszczególnych jego poziomach pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej a Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Poruszono też tematykę związaną z trendami legislacyjnymi, jakie są obecnie procedowane na szczeblu Unii Europejskiej, a także Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi ekonomii społecznej.

Spotkanie było uwieńczone podpisaniem porozumienia dotyczącego przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego w województwie łódzkim pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej a Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wspólne działania pozwolą na wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej i impuls do dalszego rozwoju przedsiębiorczości społecznej.