W dniu 14 czerwca 2019 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, odbył się warsztat dla przedstawicieli i pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego pn. „VAT w dotacjach na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach”.

Podczas spotkania omawiano w szczególności dotacje wypłacane Podmiotom Ekonomii Społecznej przez OWES pod kontem rozliczania i monitorowania środków unijnych,
a także prawodawstwa obowiązującego w Polsce. Był to warsztat bardzo potrzebny w kontekście interpretacji wytycznych i przepisów unijnych obowiązujących w Regionalnych Programach Operacyjnych. Temat VAT był omawiany na przykładach praktycznych, z uwzględnieniem wszystkich możliwych kosztów kwalifikowanych w dotacjach na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej.

W podsumowaniu spotkania sporządzono zalecenia i rekomendacje dla w/w tematu.