Wtargi 768x420 dniu 11 września 2021 na rynku centrum handlowego Manufaktury w Łodzi   w godzinach 12.00-20.00, odbędą  się Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2021. Organizatorami targów jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My". W bieżącym roku weźmie w nich  udział sześćdziesiąt podmiotów ekonomii społecznej z naszego regionu.Celem targów jest wymiana doświadczeń, zwiększenie potencjału i widoczności podmiotów ekonomii społecznej.

Honorowy patronat nad tym ważnym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Więcej informacji na stronie orgnanizatora https://wsparciespoleczne.pl/lodzkie-targi-ekonomii-spolecznej/lodzkie-targi-ekonomii-spoleczne-2021/ 

Serdecznie zapraszamy !

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią wkład własny Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.